کد خدمت KHJ/030/317/1-1 عنوان خدمت رفع تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی دولتی
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره حفاظت از اراضی و رفع تصرفات
واحد های مرتبط در فرآیند اداره حفاظت از اراضی و رفع تصرفات زمان مطلوب فرآیند
ورودی های فرآیند - گزارشات مردمی - گزارش مامورین بازدید اراضی - اطلاعات دریافتی از حراست و بازرسی - اطلاعات دریافتی از دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال خروجی های فرآیند - اجرای احکام قضایی - رفع تصرف و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز
مشتری های فرآیند اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي سازمان ملی زمین و مسکن شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت www.mrud-skh.ir/service
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه