کد خدمت KHJ/030/310/1-1 عنوان خدمت تحویل اراضی ملی از اداره منابع طبیعی
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره فنی و شناسایی
واحد های مرتبط در فرآیند اداره فنی و شناسایی زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند 1. ورودی های فرایند: درخواست جهت تحویل اراضی ملی داخل محدوده شهر خروجی های فرآیند تحویل صورتجلسه تحویل و تحول اراضی ملی و نقشه اجرای مقررات
مشتری های فرآیند اداره کل
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه