کد خدمت KHJ/030/312/1-1 عنوان خدمت تعیین نوعیت اراضی
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند دبیرخانه کمیسیون ماده 12
واحد های مرتبط در فرآیند کمیسیون ماده 12- اداره املاک- واحد آمار و اطلاعات- اداره شناسایی- بانک زمین- امور مراجعین، اداره حقوقی زمان مطلوب فرآیند 1 ماه
ورودی های فرآیند 1) نامه استعلام تعیین نوعیت یا از ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی و یا شهرداریها (تعیین نوعیت) 2) نقشه 2000/1 هوایی موقعیت ملک 3) استعلام وقوع در محدوده اراضی ملی از اداره شناسایی(اگر در محدوده باشد و تحویل این اداره شده باشد) و یا از منابع طبیعی(اگر در حریم باشد) 4) استعلام وقوع در حریم یا محدوده از اداره شناسایی یا از شهرداری و یا معماری و شهرسازی 5) پاسخ استعلام ثبتی(مساحت پلاک، مالک، اصلی یا فرعی بودن و ...) 6) مدارک شناسایی مالک و وکیل قانونی(کارت ملی، شناسنامه، سند مالکیت 6 دانگ) 7) وکالت نامه 8) برگه خلاصه معاملات ملک از مالک 9) ریزمالیات و انحصار وراثت(اگر مالک فوت کرده باشد) 10) نامه از اداره املاک جهت طرح پلاک در کمیسیون خروجی های فرآیند اعلام نوعیت به اداره املاک از طریق نامه رسمی
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه