کد خدمت KHJ/030/106/1-1 عنوان خدمت فرآیند توسعه و بهسازی راهها
حوزه خدمت مدیریت ساخت و توسعه متصدی فرآیند اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی
واحد های مرتبط در فرآیند اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند مطالعه و امکان سنجی ، مطالبات مردمی، برنامه ریزی و سیاستهای کلان دولت خروجی های فرآیند توسعه و بهسازی راهها
مشتری های فرآیند عموم مردم
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه