کد خدمت KHJ/030/204/1-1 عنوان خدمت ساماندهی و بهسازی نماها ، جداره ها و منظر شهری ، مناسب سازی محیط و معابر
حوزه خدمت مدیریت شهرسازی متصدی فرآیند کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری
واحد های مرتبط در فرآیند کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری – کمیسیون ماده 5 زمان مطلوب فرآیند 1 ماه
ورودی های فرآیند 1) ضوابط و مقررات مربوط به سیما، منظر و طراحی شهری 2) درخواست شهرداری جهت اجرای طرحهای طراحی شهری 3) گزارشات، نقشه ها، عکسها و مدارک و مستندات طرح یا مورد مربوطه خروجی های فرآیند ساماندهی نماهای شهری، محورهای شهری و پروژه های طراحی شهری
مشتری های فرآیند شهروندان شهرداری ها
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه