کد خدمت KHJ/030/205/1-1 عنوان خدمت نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز(تغییر کاربری)
حوزه خدمت مدیریت شهرسازی متصدی فرآیند معاونت شهرسازی و معماری
واحد های مرتبط در فرآیند معاونت شهرسازی و معماری زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند 1) مطالعات وضع موجود طرحهای جامع و تفصیلی خروجی های فرآیند گزارش تخلف
مشتری های فرآیند شهرداری ها شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه