کد خدمت KHJ/030/410/1-1 عنوان خدمت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان
حوزه خدمت مدیریت شهرسازی متصدی فرآیند اداره نظام مهندسی
واحد های مرتبط در فرآیند اداره نظام مهندسی زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند - شکایت از طرف شخص حقیقی یا حقوقی - دستور بررسی تخلف موردی از طرف وزارت - بازدیدهای سرزده و دورده ای خروجی های فرآیند گزارش تخلف
مشتری های فرآیند اداره کل- شهرداری – ارگانهای دولتی
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه