کد خدمت KHJ/030/313/1-1 عنوان خدمت تفکیک یک قطعه زمین دولتی
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره فنی و شناسایی
واحد های مرتبط در فرآیند اداره فنی و شناسایی زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند - نامه درخواست تفکیک از اداره املاک - استعلام شهرداری(استعلام بر و کف) خروجی های فرآیند سند تفکیک شده
مشتری های فرآیند اداره کل
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه