کد خدمت KHJ/030/316/1-1 عنوان خدمت ثبت انصراف از تسهیالت مسکن مهر
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره امور مراجعین
واحد های مرتبط در فرآیند اداره امور مراجعین زمان مطلوب فرآیند 1 ساعت
ورودی های فرآیند نامه انصراف از سوی "اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي" و یا نامه انصراف از پرند یا پردیس)صادر شده از سوی تعاوني مربوطه( خروجی های فرآیند صدور برگه فاقد سابقه مالکیت
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه