کد خدمت MPD/030/318/1-1 عنوان خدمت فروش خانه های سازمانی موسسات دولتی به ساکنین واجد شرایط
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره واگذاری
واحد های مرتبط در فرآیند اداره واگذاری – هیات نمایندگی- اداره امور مراجعین- اداره فنی و شناسایی- اداره ارزیابی- امور مالی زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند 1) کپی و اصل اسناد شناسایی متقاضی و همسر(شناسنامه و کارت ملی) 2) استعلام ثبت و فرم "ج" 3) درخواست کتبی متقاضی خروجی های فرآیند انتقال قطعی سند یا انعقاد قرارداد واگذاری
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه