کد خدمت KHJ/030/320/1-1 عنوان خدمت واگذاری زمین از طریق ماده 22 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(تفریحی و توریستی)
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره واگذاری – مدیریت املاک
واحد های مرتبط در فرآیند اداره واگذاری – مدیریت املاک زمان مطلوب فرآیند 2 ماه
ورودی های فرآیند 1) موافقتنامه اصولی 2) طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذیربط خروجی های فرآیند انعقاد قرارداد
مشتری های فرآیند بخش خصوصی و نهادهای دولتی
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه