کد خدمت KHJ/030/323/1-1 عنوان خدمت واگذاری زمین در اجرای احکام قطعی قضایی و دیوان عدالت اداری
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره حقوقی - اداره واگذاری
واحد های مرتبط در فرآیند اداره حقوقی- اداره واگذاری – هیات نمایندگی زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند 1) کپی و اصل اسناد شناسایی شخص(شناسنامه و کارت ملی) 2) حکم قضایی یا دیوان عدالت اداری خروجی های فرآیند انعقاد قرارداد واگذاری یا انتقال قطعی زمین
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه