کد خدمت KHJ/030/325/1-1 عنوان خدمت واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره واگذاری – مدیریت مسکن
واحد های مرتبط در فرآیند اداره واگذاری – مدیریت مسکن زمان مطلوب فرآیند 1 سال
ورودی های فرآیند 1) کپی و اصل اسناد شناسایی(شناسنامه و کارت ملی) متقاضی و همسر 2) چک تضمینی و یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5 درصد قیمت کارشناسی خروجی های فرآیند انعقاد قرارداد
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه