کد خدمت KHJ/030/405/1-1 عنوان خدمت انجام پروژه های مشارکتی مسکن
حوزه خدمت مدیریت مسکن و ساختمان متصدی فرآیند مدیریت مسکن
واحد های مرتبط در فرآیند مدیریت مسکن زمان مطلوب فرآیند 2 سال
ورودی های فرآیند مصوبه هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خروجی های فرآیند تحویل پروژه
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه