کد خدمت KHJ/030/409/1-1 عنوان خدمت صدور معرفی نامه به بانک جهت دفترچه اقساط تسهیلات ساخت مسکن مهر خودمالک
حوزه خدمت مدیریت مسکن و ساختمان متصدی فرآیند اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
واحد های مرتبط در فرآیند مدیریت مسکن- اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن زمان مطلوب فرآیند 25 روز
ورودی های فرآیند - نامه بانک مبنی بر اتمام پروژه و دریافت تسهیلات به طور کامل - فرم معرفی افراد جهت فروش اقساطی - فیش واریزی به حساب اداره ثبت - مدارک شناسایی افرا جهت فروش اقساطی خروجی های فرآیند معرفی نامه به بانک
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه