کد خدمت KHJ/030/109/1-1 عنوان خدمت فرآیند بهسازی یک محور روستايي
حوزه خدمت مدیریت ساخت و توسعه متصدی فرآیند اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی
واحد های مرتبط در فرآیند اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی زمان مطلوب فرآیند 1 سال
ورودی های فرآیند مطالبات مردمی، برنامه ریزی و سیاستهای کلان دولت خروجی های فرآیند بهسازی یک محور روستایی
مشتری های فرآیند اهالی روستا
آدرس الکترونیکی خدمت http://rahvaroosta.mrud.ir
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه