کد خدمت 13051686000 عنوان خدمت ارائه فرصت هاي سرمایه گذاري و مشاوره درخصوص ماهیت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاري
حوزه خدمت مدیریت توسعه منابع متصدی فرآیند سازمان ها و شرکت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي
واحد های مرتبط در فرآیند زمان مطلوب فرآیند
ورودی های فرآیند ارائه مدارك توسط متقاضی سرمایه گذاري/ مشارکت شامل: ماهیت متقاضی( مدارك شناسایی شخص حقیقی/حقوقی)، مجموع دارایی هاي جاري و غیر جاري بر اساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده ( براي شخص حقوقی) و میانگین حساب بانکی یکسال گذشته( براي شخص حقیقی)، سوابق مربوط به مشارکت و سرمایه گذاري در انواع پروژه هاي عمرانی، سوابق مشارکت و سرمایه گذاري در پروژه هاي مشابه پروژه مورد تقاضا، گواهینامه هاي صلاحیت و عضویت در انجمن هاي تخصصی ملی و بین المللی، نامه تأییدیه بانکی در خصوص تأمین تعهد آور و کتبی منابع مالی. خروجی های فرآیند ارائه مشخصات و جزئیات پروژه هاي سرمایه گذاري و مشارکت وزارت راه و شهرسازي از مرحله مذاکرات اولیه تا انعقاد تفاهم نامه همکاري با سازمان/ شرکت سرمایه پذیر/ طرف مشارکت و سپس تکمیل فرآیند انعقاد قرارداد نهایی جذب سرمایه گذاري و مشارکت داخلی/ خارجی
مشتری های فرآیند کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی سرمایه گذاري و مشارکت در پروژ هاي سرمایه گذاري و مشارکت وزارت راه و شهرسازي
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه