کد خدمت 13051685000 عنوان خدمت تامین منابع جنسی (مصالح) پروژه هاي عمرانی وزارت راه و شهرسازي
حوزه خدمت مدیریت توسعه منابع متصدی فرآیند
واحد های مرتبط در فرآیند زمان مطلوب فرآیند 1 هفته
ورودی های فرآیند قرارداد ، درخواست پیمانکار ، تائید مشاور ، فرم شماره سه در سامانه سبا ، اخذ تضمین ، شیپ فایل محور مورد نظر خروجی های فرآیند تامین قیر و دیگر مصالح مورد نیاز پروژه هاي عمرانی وزارت راه و شهرسازي
مشتری های فرآیند عموم پیمانکاران طرف قرارداد و ادارات کل راه و شهرسازي و حمل و نقل و راهداري استانه
آدرس الکترونیکی خدمت Saba.mrud.ir
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه