کد خدمت 13051688000 عنوان خدمت تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهاي برنامه هاي توسعه بخش حمل و نقل
حوزه خدمت مدیریت توسعه منابع متصدی فرآیند معاونت برنامه ریزي و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازي
واحد های مرتبط در فرآیند زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند اسناد بالادست و قوانین برنامه هاي پنج ساله توسعه خروجی های فرآیند تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهاي برنامه هاي توسعه بخش حمل و نقل
مشتری های فرآیند دستگاههاي دولتی و مجلس شوراي اسلامی
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه