کد خدمت 15011687000 عنوان خدمت صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهيلات صندوق توسعه ملي
حوزه خدمت مدیریت توسعه منابع متصدی فرآیند
واحد های مرتبط در فرآیند زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند ارائه مدارك توسط متقاضي سرمايه گذاري/ مشاركت شامل: گزارش توجيهي اقتصادي بيزينس پلان- مطالعات طرح – bcl و تاييديه آورده متقاضي – IRR خروجی های فرآیند ارائه مشخصات و جزئيات پروژه هاي سرمايه گذاري و مشاركت وزارت راه و شهرسازي از مرحله مذاكرات اوليه تا انعقاد تفاهم نامه همكاري با سازمان/ شركت سرمايه پذير/ طرف مشاركت و سپس تكميل فرآيند انعقاد قرارداد نهايي جذب سرمايه گذاري و مشاركت داخلي/ خارجي
مشتری های فرآیند كليه متقاضيان حقيقي و حقوقي سرمايه گذاري و مشاركت در پروژ هاي سرمايه گذاري و مشاركت وزارت راه و شهرسازي
آدرس الکترونیکی خدمت www. Mrud.ir
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه