کد خدمت عنوان خدمت تهیه طرح تفصیلی یک شهر
حوزه خدمت مدیریت شهرسازی متصدی فرآیند مدیریت شهرسازی و معماری(یا شهرداری ها)
واحد های مرتبط در فرآیند مدیریت شهرسازی و معماری-کمیته فنی – کمیسیون ماده 5 زمان مطلوب فرآیند 1 سال
ورودی های فرآیند 1) ضوابط و مقررات و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری 2) شرح خدمات قرارداد خروجی های فرآیند گزارش(علی الخصوص گزارش ضوابط و مقررات)، و نقشه( علی الخصوص نقشه کاربری اراضی پیشنهادی)
مشتری های فرآیند شهروندان شهرداری ها
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه