کد خدمت KHJ/030/101/1-1 عنوان خدمت مطالعه و احداث پروژه یک ساختمان دولتی
حوزه خدمت مدیریت فنی و اجرایی متصدی فرآیند مدیریت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان
واحد های مرتبط در فرآیند مدیریت فنی و اجرایی- اداره برنامه ریزی و بودجه- اداره پیمان و رسیدگی- اداره فنی و مهندسی- اداره نظارت زمان مطلوب فرآیند 2 سال
ورودی های فرآیند ابلاغ پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی استان(منوط به تصویب پروژه در کمیته برنامه ریزی شهرستان) خروجی های فرآیند مطالعه و احداث یک ساختمان دولتی
مشتری های فرآیند دستگاههای اجرایی استان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه