کد خدمت KHJ/030/406/1-1 عنوان خدمت برگزاری دوره های آموزشی جهت ساکنان بافت فرسوده، نهادها مدیریت محلی و حرفه مندان
حوزه خدمت مدیریت مسکن و ساختمان متصدی فرآیند اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل
واحد های مرتبط در فرآیند مدیریت مسکن- اداره عمران و بهسازی شهری زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند - ابلاغ برنامه اجرایی - درخواست برای مستندسازی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی یا نهادهای دولتی خروجی های فرآیند فیلم، کتاب، گزارش
مشتری های فرآیند هادهای دولتی دانشگاهها شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه