کد خدمت KHJ/030/308/1-1 عنوان خدمت فرآیند برگزاری فراخوان و مزایده جهت واگذاری زمین
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره بانک زمین
واحد های مرتبط در فرآیند اداره بانک زمین – روابط عمومی-اداره ارزیابی-اداره واگذاری- هیات نمایندگی زمان مطلوب فرآیند 45
ورودی های فرآیند - دستور مدیریت املاک و حقوقی - لیست پلاکها خروجی های فرآیند انتشار آگهی فراخوان یا مزایده
مشتری های فرآیند اداره کل
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه