کد خدمت KHJ/030/407/1-1 عنوان خدمت پاسخگویی به شکایات در حوزه مسکن
حوزه خدمت مدیریت مسکن و ساختمان متصدی فرآیند مدیریت مسکن
واحد های مرتبط در فرآیند مدیریت مسکن زمان مطلوب فرآیند 2 هفته
ورودی های فرآیند نامه شکایت خروجی های فرآیند نامه پاسخ به شکایت
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه