کد خدمت KHJ/030/306/1-1 عنوان خدمت انتقال قطعی سند مالکیت به افراد دارای قرارداد واگذاری
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره واگذاری
واحد های مرتبط در فرآیند اداره واگذاری – هیات نمایندگی- اداره بانک زمین- اداره فنی و شناسایی- اداره ارزیابی- امور مالی زمان مطلوب فرآیند 2
ورودی های فرآیند 1) نامه درخواست سند 2) کپی و اصل اسناد شناسایی ذینفع (شناسنامه و کارت ملی) یا وکالت نامه معتبر یا گواهی حصر وراثت(در صورت فوت ذینفع) 3) اصل قرارداد 4) پرونده متقاضی 5) پایان کار از شهرداری یا گواهی بهره برداری(برای زمینهای غیرمسکونی) از مرجع ذیربط(مثلا برای زمینهای کشاورزی از جهاد کشاورزی) خروجی های فرآیند صدور نامه انتقال قطعی به دفترخانه
مشتری های فرآیند شهروندان
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه