کد خدمت KHJ/030/307/1-1 عنوان خدمت بررسی سوابق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند امور مراجعین
واحد های مرتبط در فرآیند امور مراجعین - اداره املاک- اداره واگذاری- مدیریت مسکن زمان مطلوب فرآیند ساعت
ورودی های فرآیند 1) نامه مشخصات شخص از طرف سازمان، ارگان یا شرکت متقاضی ارایه تسهیلات دولتی 2) اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی و همسر(کارت ملی و شناسنامه) خروجی های فرآیند نامه پاسخ استعلام فاقد یا دارای سابقه بودن به سازمان، ارگان یا شرکت استعلام گیرنده
مشتری های فرآیند شهروندان، ادارات، ارگانها و شرکتهای خصوصی و دولتی
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه